ติดต่อเรา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210

 

ผู้ประสานงานส่วนกลาง 

    :  นางสาวใจเดียว โกมลเพ็ชร์  โทรศัพท์ 02-141-4199  มือถือ  061-387-8343    

    E-mail address: jaidiaw.k@nhso.go.th

 

ผู้ประสานงาน สปสช.เขต

      สปสช.เขต

รายชื่อ

โทรศัพท์ / E-mail ติดต่อ

สปสช.เขต 1 เชียงใหม่

นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์

สนง. 053-203-536-42  มือถือ  090-197-5156

sukonwit.n@nhso.go.th

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก

นายจินตศักดิ์ อู่ไทย

สนง. 055-245-111  มือถือ 090-197-5163 

Jintasak.o@nhso.go.th

สปสช.เขต 3 นครสวรรค์

นางสาวภารดี ลลิตกิตติกุล

สนง. 056-371-831 มือถือ 090-197-5176

bharadee.l@nhso.go.th

สปสช.เขต 4 สระบุรี

นางสุวรรณี ศรีปราชญ์

สนง. 036-213-205 มือถือ 090-197-5183

suwannee.s@nhso.go.th

สปสช.เขต 5 ราชบุรี

นางกิริยา ลาภเจริญวงศ์

สนง. 032-332-590 มือถือ 084-439-0143

kiriya.l@nhso.go.th

สปสช.เขต 6 ระยอง

นายอัษฎาวุธ สาระสิทธิ์

สนง. 038-864-313 มือถือ 084-544-1004

adsadawut.s@nhso.go.th

สปสช.เขต 7 ขอนแก่น

นายดุสิต ศรีโคตร

สนง. 043-365-200-3 มือถือ 084-700-1667

dusit.s@nhso.go.th

สปสช.เขต 8 อุดรธานี

นางสาวเพชรี เหล่าพิลัย

สนง. 042-325-681 มือถือ 090-197-5219 

petcharee.l@nhso.go.th

สปสช.เขต 9 นครราชสีมา

นางสาวสกุลรัตน์ อภัยศรี

สนง. 044-248-870-4  มือถือ 098-279-7698  

Sakulrat.a@nhso.go.th

สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี

นายประกิต พันธ์สุนันนนท์

สนง. 045-240-591 มือถือ 090-197-5248

prakit.p@nhso.go.th

สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี

นางอวยพร พรพิริยล้ำเลิศ

สนง. 077-274-811 มือถือ 090-197-5246 

uayporn.p@nhso.go.th

สปสช.เขต 12 สงขลา

นางสายชล ผาณิตพจมาน

สนง. 074-233-888 มือถือ 090-197-5260

saichol.p@nhso.go.th